Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
hu
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

AZ LSK HUNGÁRIA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KERESKEDELMI (VISZONTELADÓI/VÉGFELHASZNÁLÓI) SZERZŐDÉSEIHEZ

 

 

A társaság teljes neve: LSK Hungária Elektronikai, Fejlesztő és Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: LSK),

 • a társaság székhelye: 1118 Budapest, Beregszász út 55/B.
 • a társaság cégjegyzék száma: Cg. 01-09-186936
 • a társaság adószáma: 10946659-2-43
 • a társaság bankszámla száma: Unicredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000088-59250009
 • a társaságot képviseli: Őri Róbert ügyvezető igazgató
   

1. Preambulum. Az általános szerződési feltételek

1.1. Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Az általános szerződési feltétel csak akkor válik a felek megállapodása, illetőleg a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta. Ha az általános szerződési feltétel és az ÁSZF alapján kötött szerződés más feltétele egymástól eltér, akkor az utóbbi válik a felek szerződésének részévé.

1.2. A jelen általános szerződési feltételek az LSK Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság kereskedelmi (viszonteladói/végfelhasználói) szerződéseihez (a továbbiakban: ÁSZF) az LSK által forgalmazott termékek átadásának és átvételének, a termékek ellenértéke megfizetésének, illetőleg továbbértékesítésének (viszontforgalmazásának) szabályaira terjed ki.

1.3. Az LSK minden megrendelést az alábbi ÁSZF alapján teljesít. Jelen általános szerződéses feltételek érvényesek a jövőben kötendő szerződésekre is, kivéve, ha a felek kifejezetten más feltételekben állapodnak meg. A jelen ÁSZF-től való eltérés kizárólag írásban érvényes és azt a feleknek kifejezetten el kell fogadniuk.

 

2. Az ÁSZF alkalmazási területe

2.1. Az általános szerződéses feltételek mindennemű tevékenységre érvényesek, amelyek az LSK által forgalmazott termékek megvételével, illetőleg viszonteladói értékesítésével (viszontforgalmazásával) függnek össze. Ide tartoznak azok az egyedi megállapodással (szerződéssel) nem szabályozott jogviszonyok, amelyek alapján az LSK az általa forgalmazott meghatározott termékeket a szerződéses partnereinek átadja, a szerződéses partnere a termékeket átveszi és megfizeti azok ellenértékét, illetőleg jogosulttá válik az átvett termékeknek a Magyar Köztársaság területén történő értékesítésére (viszontforgalmazására).

2.2. Ezen ÁSZF-t kell alkalmazni mindazokra a szerződésekre, amelyek a megrendelő/vevő (viszonteladó vagy végfelhasználó) és a szállító/eladó (forgalmazó) között jönnek létre és a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint szállítási vagy adásvételi szerződésnek minősülnek. Az ettől való eltérés vagy az ÁSZF szabályainak módosítása csak kifejezett, mindkét fél által elfogadott írásbeli nyilatkozattal lehetséges.

2.3. Jelen ÁSZF-ben szállító/eladó (forgalmazó) alatt az LSK Hungária Kft-t kell érteni (a továbbiakban a szállító, illetőleg eladó megnevezése: szállító). Az ÁSZF szempontjából megrendelő/vevő a végfelhasználó/fogyasztó vagy a viszonteladó (a továbbiakban a megrendelő, illetőleg vevő megnevezése: megrendelő).

2.4. Az LSK által forgalmazott informatikai termékek továbbértékesítésére (viszontforgalmazására) jogosult viszonteladó kizárólag olyan, a forgalmazott termékek értékesítésére egyébként jogosult gazdasági társaság lehet, akinek a megrendelése alapján vagy akinek a részére a szállító (forgalmazó) a tevékenységet végzi azzal, hogy az értékesítésre (forgalmazásra) való jogosultság tényét a szállító (forgalmazó) felszólítására a megrendelő (viszonteladó) a cégkivonata (cégmásolata, cégbizonyítványa) bemutatásával köteles igazolni.

 

3. A kereskedelmi (viszonteladói/végfelhasználói) szerződés tárgya és időtartama

3.1. A szállító (forgalmazó) az ÁSZF alapján kötött kereskedelmi (viszonteladói/végfelhasználói) szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) arra vállal kötelezettséget, hogy a Szerződésben meghatározott termék(ek)et a Szerződésben rögzített határidőig a megrendelőnek (vevőnek vagy viszonteladónak) átadja, a megrendelő (vevő vagy viszonteladó) pedig kötelezettséget vállal a termék(ek) átvételére és annak/azok ellenértékének megfizetésére, illetőleg a viszonteladó

jogosulttá válik az átvett termék(ek) a Magyar Köztársaság területén történő értékesítésére (viszontforgalmazására) a Szerződésben meghatározottak szerint.

3.2. Az ÁSZF alapján kötött Szerződés a felek általi kölcsönös elfogadással (aláírással) jön létre, amely megállapodás tartalmazza a jelen ÁSZF-re történő hivatkozást, illetve az attól eltérő szabályokat is, amennyiben ilyenek kikötésre kerültek. A kereskedelmi (viszonteladói/végfelhasználói) szerződés elfogadásának minősül az LSK által rendszeresített megrendelő cégszerű aláírással történő megküldése, illetőleg annak visszaigazolása, amennyiben az a fentiekben meghatározottakat tartalmazza.

3.3. A szállító (forgalmazó) az általa forgalmazott termékek végfelhasználói árairól mindenki számára elérhető árlistát bocsát ki (Kiskereskedelmi árlista), amely folyamatosan elérhető a honlapján (a http://www.lsk.hu címen). Az Árlistában szereplő árak tartalmazzák a termékek szállító (forgalmazó) telephelyére történő érkeztetésének valamennyi költségét (szállítási díj, hatályos vám, kezelési költségek), de nem tartalmazzák az általános forgalmi adó (ÁFA) értékét. Az Árlistában szereplő árak ellentétes megállapodás hiányában a szállító (forgalmazó) telephelyén történő átadás esetén érvényesek. A szállító (forgalmazó) fenntartja a jogot arra, hogy az Árlistát előzetes értesítés, illetőleg indokolás nélkül egyoldalúan módosítsa, ezért a termék(ek) megrendelése előtt meg kell győződni az Árlistában meghatározott végfelhasználói árakról.

3.4. A szállító (forgalmazó) az általa forgalmazott termékekről a viszonteladó partner (a továbbiakban: partner) számára érvényes árlistát (a továbbiakban: Viszonteladói arlista) a külön kérdőíven a partner által megadott cégadatok alapján elektronikus úton, automatikusan eljuttatja a partnernek. A partner elektronikus úton bármikor megkérheti a rá vonatkozó Árlistát. Az Árlistában szereplő árak tartalmazzák a termékek szállító (forgalmazó) telephelyére történő érkeztetésének valamennyi költségét (szállítási díj, hatályos vám, kezelési költségek), de nem tartalmazzák az általános forgalmi adó (ÁFA) értékét. Az Árlistában szereplő árak ellentétes megállapodás hiányában a szállító (forgalmazó) telephelyén történő átadás esetén érvényesek. Az Árlista a továbbértékesítésre (viszontforgalmazásra) jogosult viszonteladó számára csak útmutatást jelent. Az Árlista árai nem jelentenek kötelezettséget a továbbértékesítésre (viszontforgalmazásra) jogosult viszonteladó számára saját végfelhasználóit érintő értékesítéseit illetően. A szállító (forgalmazó) fenntartja a jogot arra, hogy az Árlistát a továbbértékesítésre (viszontforgalmazásra) jogosult viszonteladók előzetes értesítése vagy hozzájárulása, illetőleg indokolás nélkül egyoldalúan módosítsa. A szállító (forgalmazó) nem vállal felelősséget az Árlista el nem küldhetőségéből vagy fogadhatatlanságából, továbbá az abból eredő esetleges károkért, ha a partner tévesen, késedelmesen, vagy sérülten kapja meg az árlistát.

A partner a megrendelését írásban (fax, e-mail, postai út) küldheti meg a szállítónak a megrendelt termékek egységárának, összárának és a szerződéses fizetési konstrukciónak a feltüntetésével.

A szállító (forgalmazó) a Kondíciós listában a továbbértékesítésre (viszontforgalmazásra) jogosult viszonteladóval szemben forgalmi elvárást (adott időszakra vonatkozó minimális értékesítési mennyiséget) határozhat meg, amely elvárás nem teljesítéséhez az ÁSZF alapján kötött Szerződés felmondását kötheti.

3.5. A szállító (eladó) és a végfelhasználó közötti szerződés a felek között jelen ÁSZF-re is tekintettel határozott időre jön létre, amely határozott idő a végfelhasználó általi megrendeléssel kezdődik és a megrendelt termék(ek) ellenértékének megfizetéséig tart.

3.6. A szállító (forgalmazó) és a továbbértékesítésre (viszontforgalmazásra) jogosult viszonteladó közötti Szerződés a felek között jelen ÁSZF-re is tekintettel határozatlan időre jön létre azzal, hogy a Szerződést az abban meghatározott körülmények valamelyikének bekövetkezése esetén azonnali hatállyal (rendkívüli felmondás), egyébként indokolás nélkül bármikor, 30 napos felmondási határidővel (rendes felmondás) felmondható.

3.7. A szállító (forgalmazó) fenntartja a jogot, hogy a viszonteladói és/vagy végfelhasználói Árlistát vagy bármely általa közzétett egyéb terméklistát módosítson és bármely megrendelésnél a megrendelésnek a szállító (forgalmazó) részére történő beérkezés időpontjában hatályos Árlistában vagy terméklistában szereplő árakat alkalmazzon és a megrendelést ennek megfelelően igazolja vissza.


4. A termék(ek) megrendelése, átadása és átvétele

4.1. A megrendelő (továbbértékesítésre (viszontforgalmazásra) jogosult viszonteladó) kizárólag írásban adhatja le a megrendelését az LSK által forgalmazott és az Árlistában a megrendelés időpontjában szereplő termék(ek)re. Az írásbeli – kézbesítővel, postai úton ajánlott küldeményként, faxon vagy e-mail-ben – küldött megrendelés akkor fogadható el, ha tartalmazza legalább a következőket:

 • a megrendelő (viszonteladó) pontos megnevezését és címét,
 • a megrendelő (viszonteladó) részéről eljáró személy(ek) nevét és beosztását, valamint az elérhetőségét,
 • a megrendelt termék(ek) megrendelő (viszonteladó) általi átvételére jogosult személy(ek) nevét és beosztását, valamint elérhetőségét (ha nem azonos a megrendelő (viszonteladó) részéről eljáró személlyel),
 • a megrendelt termék(ek) pontos típusszámát és a megrendelt mennyiségét,
 • a megrendelt termék(ek) egységárát, ill. a teljes megrendelés összértékét
 • a megrendeléssel összefüggő további lényeges körülményeket (például a megrendelés sürgős jellegét).

4.2. A megrendelés akkor tekinthető a szállító (forgalmazó) által elfogadottnak, ha azt a szállító (forgalmazó) írásban visszaigazolta. Az írásbeli – kézbesítővel, postai úton ajánlott küldeményként, faxon vagy e-mail-ben – küldött visszaigazolás akkor fogadható el, ha tartalmazza legalább a következőket:

 • a megrendelt termék(ek) várható szállítási idejét, vagy az azonnali átvehetőség tényét, amennyiben a termék(ek) a visszaigazolást követően átvehető(ek) a szállító (forgalmazó) telephelyén,
 • a megrendelt termék(ek) pontos ellenértékét.

4.3. A 4.1. és 4.2. alpontokban meghatározottak szerint megrendelt és visszaigazolt termék(ek) szállítóhoz (forgalmazóhoz) való megérkezéséről – amennyiben az(ok) nem vehető(ek) át a visszaigazolást követően a szállító (forgalmazó) telephelyén – a szállító (forgalmazó) írásban (kézbesítővel, postai úton ajánlott küldeményben, faxon vagy e-mail-ben) vagy szóban (személyesen vagy telefonon) értesíti a megrendelőt (viszonteladót), aki 8 napon belül köteles a megrendelt és visszaigazolt termék(ek) átvételére.

4.4. A szállító (forgalmazó) nem vállal felelősséget akkor, ha a 4.2. alpontban meghatározott visszaigazolásban szereplő várható szállítási időtartam elteltével rajta kívül álló okból vagy vis maior következtében nem tudja a megrendelt termék(ek)et átadni. Ebben az esetben, amennyiben a szállító (forgalmazó) a várható szállítási idő elteltét követő 8 napon belül sem tudja a megrendelt termék(ek)et átadni, a megrendelő (viszonteladó) az adott termék(ek)re vonatkozó megrendeléstől minden további jogkövetkezmény nélkül elállhat.

A szállító (forgalmazó) csak az olyan körülményeket tekinti vis maior-nak, amelyekért nem felelős, rajta kívül álló okból állt elő, és elháríthatatlan okból következett be. Vis maiorra a felek csak akkor hivatkozhatnak, ha írásban (legalább faxon vagy e-mail-ben) haladéktalanul értesítik a másik felet a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról.

4.5. Amennyiben a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) a megrendelt termék(ek) megrendelését a 4.2. pontban meghatározott visszaigazolását követően mondja le (vonja vissza), vagy a 4.3. alpontban meghatározott határidőben a megrendelt és visszaigazolt termék(ek)et nem veszi át, úgy a megrendelő (viszonteladó) a megrendelt és visszaigazolt, de lemondott vagy át nem vett termék(ek) Árlistában szereplő ára 10 %-ának, azaz Tíz Százalékának megfelelő mértékű lemondási díj (a továbbiakban: Lemondási díj) megfizetésére köteles a szállító (forgalmazó) részére, függetlenül a felek egyéb tartozásaitól és követeléseitől.

A Lemondási díjat a szállító (forgalmazó) a következő számlán vagy külön számlán ezen a címen tünteti fel. A Lemondási díj követeléséről szállító (forgalmazó) saját hatáskörében hozott döntése körében, indokolás nélkül lemondhat.

4.6. A felek megállapodása alapján a szállító (forgalmazó) köteles az átadásra kerülő termék(ek) csomagolására, valamint a termék(ek) átadására az LSK telephelyén. Az átadással egyidejűleg átadásra kerül(nek) a hatályos jogszabály(ok)ban meghatározott magyar nyelvű tájékozatató(k), jótállási jegy(ek) és további kötelező dokumentumok. A szállító (forgalmazó) a jótállási jegy(ek)ben (garancia level(ek)ben) meghatározott időtartamra és tartalommal vállal jótállást (garanciát) az általa átadott termék(ek)re. Az átadásra kerülő termék(ek) csomagolásával és átadásával összefüggő költségek a szállítót (forgalmazót) terhelik.

A felek a jelen alpontban meghatározottaktól eltérő teljesítési (átadási) helyben állapodhatnak meg kizárólag írásban (legalább faxon vagy e-mail-ben), ebben az esetben a szállító (forgalmazó) jogosult a megrendelt és átadásra kerülő termék(ek) szállításáért külön díjat felszámítani.

4.7. A felek megállapodása alapján a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) köteles az átvételre kerülő termék(ek) minőségi és mennyiségi vizsgálatára azok átvételével egyidejűleg. A vizsgálat során a szállító (forgalmazó) és a megrendelő (viszonteladó) írásbeli megrendelésben megjelölt képviselőjének jelenlétében a felek az átadásra kerülő termék(ek) meglétét, illetőleg esetleges hiányosságait, sérüléseit írásban rögzítik (a hiányról vagy sérülésről felvett jegyzőkönyvet mindkét fél képviselője aláírja). Az átvételre kerülő termék(ek) átvételével és vizsgálatával összefüggő költségek a megrendelőt (viszonteladót) terhelik. A minőségi kifogást a megrendelő (viszonteladó) köteles annak felismerését követően haladéktalanul írásban közölni a szállítóval (forgalmazóval), megjelölve egyben a minőségileg kifogásolt termék(ek)kel összefüggő szavatossági igényt.

A megrendelt és a fenti alpontoknak megfelelően átadott, illetve átvett termék(ek) tekintetében a szállító (forgalmazó) az átadást követően mennyiségi kifogást nem fogad el, minőségi kifogás esetén az adott termék(ek)re irányadó szavatossági szabályok az irányadók azzal, hogy szavatossági igény kizárólag az adott termék(ek)et tartalmazó számla, illetve garanciajegy – legalább másolati példányainak – bemutatásával érvényesíthető.

Azon termék(ek)re, amely(ek)hez a szállító (forgalmazó) külső szakszervizeket megjelölő jótállási jegyet biztosít, a szállítót (forgalmazót) közvetlen jótállási kötelezettség nem terheli, ezen termék(ek) tekintetében szavatossági igényével a megrendelőnek (viszonteladónak vagy végfelhasználónak) közvetlenül a jótállási jegyen megjelölt külső szakszervizhez kell fordulnia.

4.8. A 4.6. és 4.7. alpontokban meghatározottak szerint átadott, megvizsgált és átvett termék(ek) tekintetében a kárveszély a termék(ek) LSK telephelyén történő megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) általi birtokbavételével – a termék(ek) megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) képviselője általi kézhezvételétől vagy a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) járművére (szállítóeszközére) történő felrakodással – a megrendelőre (viszonteladóra vagy végfelhasználóra) száll át azzal, hogy a szállító (forgalmazó) a termék(ek) tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a továbbértékesítésre (viszontforgalmazásra) jogosult viszonteladó a termék(ek)et nem idegenítheti el és semmilyen módon nem terhelheti meg.

4.9. A felek a jelen ÁSZF 4. pontjában meghatározott feltételektől kizárólag a Szerződésben rögzített módon, írásban térhetnek el (elsősorban a termék(ek) megrendelése és a megrendelés visszaigazolása során), minden ezzel kapcsolatos szóbeli (mellék)megállapodás semmis, arra egyik fél sem hivatkozhat.

4.10. A végfelhasználó a jelen ÁSZF 4.1. ponttól eltérően megrendelését szóban is leadhatja az LSK által forgalmazott és az Árlistában a megrendelés időpontjában szereplő termék(ek)re, illetőleg a szállító (forgalmazó) a megrendelést a 4.2. ponttól eltérően szóban is visszaigazolhatja. A végfelhasználó és szállító (forgalmazó) közötti jogviszonyra egyebekben az ÁSZF 4. pontjában foglaltak értelemszerűen alkalmazandóak.

 

5. A termék(ek) viszontértékesítésével összefüggő előírások

5.1. A továbbértékesítésre (viszontforgalmazásra) jogosult viszonteladó (viszonteladó) az LSK által forgalmazott termékek értékesítése során köteles legalább az általános szakmai szokásoknak megfelelő, kulturált, szakmailag igényes körülményeket teremteni, illetőleg az értékesítést az LSK által képzett értékesítő személyzet igénybe vételével bonyolítani.

A szállító (forgalmazó) az értékesítés fenti elvárásoknak való megfelelése érdekében a viszonteladó részére a termék(ek) értékesítését segítő képzést biztosít, amely jelen ÁSZF alapján a viszonteladók részére általában díjmentes, de a szállító (forgalmazó) egyes speciális termékkörök esetén fenntartja a jogot térítés-köteles képzések tartására. A térítés-köteles képzésekről szállítónak előzetesen tájékoztatnia kell a viszonteladót.

Az értékesítéssel összefüggő soron következő képzés időpontjáról a szállító (forgalmazó) megfelelő időben, írásban értesíti a viszonteladókat, akik az ÁSZF elfogadásával vállalják a képzés(ek)en való részvételt, illetőleg tudomásul veszik, hogy az ÁSZF alapján kötött Szerződés azonnali hatályú felmondására adhat okot, ha két egymást követő képzésen nem képviseltetik magukat.

5.2. A viszonteladónak kifejezetten vállalnia kell, hogy nem folytat olyan tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, amely a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerint ilyennek minősül (lásd különösen a törvény 3. §-át, illetve mellékletét), illetve olyan tevékenységet, amely a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezéseibe ütközik. A viszonteladónak ugyancsak vállalnia kell, hogy tevékenysége, illetve azzal összefüggésben folytatott cselekményei nem veszélyeztetik, illetve sértik a szállító (forgalmazó) jó hírnevét.

A szállító (forgalmazó) az ÁSZF alapján kötött Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja akkor, ha a viszonteladó magatartásával vagy tevékenységével összefüggésben a fogyasztóvédelmi hatóság vagy a Gazdasági Versenyhivatal előtt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vagy ilyen magatartás miatt eljárás indul, saját mérlegelése alapján akár az eljárás eredményének bevárása nélkül.

A szállító (forgalmazó) ugyancsak felmondhatja az ÁSZF alapján kötött Szerződést, ha a jó hírnevét sértő vagy veszélyeztető Viszonteladói tevékenységről vagy cselekményről szerez tudomást.

5.3. A viszonteladó az értékesítésre átvett termék(ek)et kizárólag akkor idegenítheti el (értékesítheti), ha annak (azoknak) vételára maradéktalanul kifizetésre került a szállító (forgalmazó) felé, figyelemmel az ÁSZF 4.8. alpontjára is.

 

6. Az ellenszolgáltatás teljesítése, a késedelem és nem fizetés jogkövetkezményei

6.1. A megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) által megrendelt termék(ek)nek az ÁSZF 4. pontjában meghatározott átadását, illetőleg átvételét követően a szállító (forgalmazó) a hatályos jogszabályoknak megfelelő számlát állít ki, amelyet haladéktalanul megküld vagy átad a megrendelőnek (viszonteladónak vagy végfelhasználónak).

A számlával kapcsolatos kifogást megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) annak kézhezvételét követően 3 munkanapon belül tehet kizárólag írásban (kézbesítővel, postai úton ajánlott küldeményként, faxon vagy e-mail-ben). A kifogás nem irányulhat az ÁSZF alapján kötött Szerződés ÁSZF 4.7. alpontjában meghatározott mennyiségi és minőségi vizsgálat keretében felmerülő kérdéseire, illetőleg az ÁSZF 4.2. alpontjában meghatározottak szerint a megrendelővel (viszonteladóval) közölt ellenérték vitatására.

A számlán szereplő szövegezési pontatlanság, számítási hiba vagy más elírás a szállító (forgalmazó) egyoldalú – számlamellékletként kezelendő – írásbeli nyilatkozatával is módosítható.

6.2. A megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) köteles az általa kézhez kapott számlát az abban foglalt fizetési határidőn belül, de legfeljebb – ha a számlán a kézhezvételhez számítva ennél rövidebb határidő nem szerepel – 8 napon belül kiegyenlíteni az ott meghatározott fizetési módon (készpénzzel vagy átutalással).

A szállító (forgalmazó) saját hatáskörében hozott döntése alapján önállóan határozhatja meg, hogy a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) tekintetében a készpénzes vagy az átutalásos fizetési módot ír elő. Utóbbi fizetés engedélyezését meghatározott forgalmi elvárás teljesítéséhez (teljesítettségéhez), múltbéli fizetési késedelem hiányához, illetve további – a felek egymáshoz fűződő üzleti viszonyából következő – feltételekhez kötheti.

A felek a fizetési mód tekintetében kizárólag írásban (legalább faxon vagy e-mail-ben) egyezhetnek meg azzal, hogy ellenkező megállapodás hiányában a szállító (forgalmazó) jogosult a fizetési módot megállapítani.

6.3. A szállító (forgalmazó) a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) fizetési késedelme esetére a fizetési határidő napjától a számla kiegyenlítésének napjáig a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köt ki (határoz meg). A késedelmi kamat számításának alapja a késedelemmel érintett számla bruttó összege.

A késedelmi kamatot a szállító (forgalmazó) a következő számlán vagy külön számlán ezen a címen tünteti fel.

6.4. A 6.2. alpontban meghatározott fizetési határidő időpontjának több mint 15 napos leteltét követően a szállító (forgalmazó) saját hatáskörében hozott döntése alapján követelheti az átvett termék(ek) visszaszolgáltatását, vagy a termék(ek)et saját maga vagy általa meghatalmazott harmadik személy is visszaszállíthatja. A visszaszolgáltatás vagy visszaszállítás költségei a késedelembe esett megrendelőt (viszonteladót vagy végfelhasználót) terhelik.

Amennyiben a szállító (forgalmazó) jelen alpont alapján visszaköveteli vagy visszaszállítja az átvett termék(ek)et, úgy a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) – a 6.3. alpontban meghatározott késedelmi kamaton felül – a visszaszolgáltatásra vagy visszaszállításra kerülő termék(ek) értékének 10%-nak megfelelő mértékű értékcsökkenési díj (a továbbiakban: Értékcsökkenési díj) megfizetésére köteles a szállító (forgalmazó) részére, függetlenül a felek egyéb tartozásaitól és követeléseitől.Az értékcsökkenési díjat a szállító (forgalmazó) a következő számlán vagy külön számlán ezen a címen tünteti fel.

Amennyiben a szállítónak (forgalmazónak) a fentieken túl a termék(ek) visszaszolgáltatásából vagy visszaszállításából eredően további kára keletkezik, úgy jogosult ezen kár érvényesítésére is megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) felé.

6.5. A szállító (forgalmazó) jogosult az újabb megrendelés, illetőleg a megrendelt termék(ek) átadásának elutasítására, amíg a megrendelőnek (viszonteladónak vagy végfelhasználónak) a korábbi megrendeléséből és annak teljesítéséből kiegyenlítetlen tartozása van a szállító (forgalmazó) felé.

A szállító (forgalmazó) a megrendelő (viszonteladó) két egymást követő, 8 napot meghaladó fizetési késedelme esetén az ÁSZF alapján kötött Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és intézkedhet a Szerződésből folyó követelései behajtásáról.

6.6. A megrendelő (viszonteladó) az ÁSZF alapján kötött Szerződéstől való elállása esetén köteles a szállító (forgalmazó) felé fennálló tartozásait – átadott termék(ek) árát, késedelmi kamatot, tartozások behajtásával kapcsolatos költségeket, stb. –, illetőleg a szállító (forgalmazó) kárát megtéríteni azzal, hogy a szállító (forgalmazó) által közölt, a Szerződésen alapuló tartozások fenn nem állását megrendelőnek (viszonteladónak) kell bizonyítania.

6.7. Amennyiben a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, a szállító (forgalmazó) a következők szerint érvényesíti az igényét.

Tartozás érvényesítése harmadik személy igénybe vételével. A megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) tudomással veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szállító (forgalmazó) a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) tartozását harmadik személy igénybe vételével érvényesítse, és ennek érdekében a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) általa kezelt adatait, valamint a felek jogviszonyát meghatározó adatokat a tartozást érvényesítő harmadik személynek átadja.

Tartozás engedményezése harmadik személy részére. A megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) tartozását a szállító (forgalmazó) a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) írásbeli (legalább faxon vagy e-mail-ben teljesített) értesítése mellett harmadik személyre engedményezheti, az értesítés kézhezvételét követően a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) csak az új jogosultnak (engedményes) teljesíthet.

Tartozás érvényesítése fizetési meghagyással. A szállító (forgalmazó) a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) tartozása érvényesítése érdekében fizetési meghagyás kibocsátását kérheti az illetékes bíróságtól.

Szállító (forgalmazó) saját hatáskörében hozott döntése alapján választ az igényérvényesítés módjai közül azzal, hogy a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) köteles megtéríteni a szállítónak (forgalmazónak) az igény érvényesítésével járó költségeket, és nem hivatkozhat a jó hírneve sérelmére.

7. Vásárlástól való elállás joga

Távollévők között létrejött szerződés esetén a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szerint a fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától 14 napon belül indokolás nélkül elállhat.
Fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.
Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken keresztül elérhető elállási nyilatkozat-mintát is.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.
Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
Fogyasztó az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni a terméket, az LSK Hungária Kft-nek pedig az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül kell visszatérítenie a termék árát és a kiszállítás költségét is.
Ha Fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget Társaságunk nem köteles megtéríteni.
Elállás esetén Fogyasztót a termék visszaküldésének a költsége terheli.
Társaságunk követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges üzembehelyezést és kipróbálást meghaladó használatból eredő értékcsökkenést, illetve ésszerű költségeinek megtérítését.
Az LSK Hungária Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni, a nem megfelelő használatból eredő kárát érvényesítheti a vásárlón.
Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja Fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Társaságunk ésszerű költségeit.
Olyan egyedi termékek és szolgáltatások esetén, amelyek a Megrendelő külön kívánságára egyedileg kerülnek legyártásra, nem érvényesíthető a vásárlástól való elállás joga.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A jelen ÁSZF-ben és az ÁSZF alapján kötött Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.

8.2. Az ÁSZF alapján kötött Szerződés módosítása csak a Szerződés aláírói, mint a szállító (forgalmazó), illetve a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) képviselői útján történhet, a felek egyetértésével, kizárólag írásos formában.

8.3. Az ÁSZF alapján kötött Szerződés aláírói vállalják, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Szerződés keretében vagy a Szerződéssel kapcsolatban merül fel. Az ÁSZF alapján kötött Szerződésből adódó – egymás közötti megállapodással nem rendezett – jogviták elbírására a szállító (forgalmazó) kiköti a szállító (forgalmazó) székhelye szerinti illetékes bíróságok kizárólagos illetékességét, amelyet a megrendelő (viszonteladó vagy végfelhasználó) a Szerződés aláírásával elfogad, amennyiben a felek ettől eltérően nem állapodnak meg.

8.4. Az LSK Hungária Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ezen ÁSZF egyes rendelkezéseitől külön megállapodás alapján, vagy egyes szerződésekben eltérjen.

 

Budapest, 2022. február

Őri Róbert sk.
ügyvezető igazgató
LSK Hungária Kft.